ANBI

Organisatie

  • Stichting Samen Spelen
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 816790656
  • Post- en bezoekadres: Molenbuurt 17, 1921 CS Akersloot
  • Telefoonnummer: 0251 317432
  • Email: zie contactpagina

Doel, missie en bestaansredenen

  • Artikel 2 van de statuten: “De stichting heeft ten doel: het geven van vermaak en ontspanning aan zieke, lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, alsmede het financieel of anders ondersteunen van verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
  • De hieraan ten grondslag liggende gedachte is dat ontspanning, humor en welbehagen bijdragen aan het genezingsproces. Voor langdurig lichamelijk- en verstandelijk beperkte mensen kunnen de activiteiten een positieve bijdrage vormen voor de kwaliteit van leven.
  • De activiteiten worden voor de doelgroep kosteloos uitgevoerd. Ook worden geen reiskosten of anders in rekening gebracht. De Stichting zal de voor de uitvoering benodigde geldmiddelen genereren uit activiteiten voor volwassen en gezonde mensen via feesten en spellen. Aanvullend worden fondsenwervende activiteiten opgezet, als deelname aan de Vriendenloterij, organisatie collecte Jantje Beton, presentaties bij diverse verenigingen en het werven van donateurs of eenmalige giften.

Beleidsplan (op hoofdlijnen)

Doelgroep

De doelgroep van de Stichting is in de loop der jaren uitgebreid met kinderen met psychosociale problemen, kinderen die mishandeld of misbruikt zijn, kinderen die in medische kinderdagverblijven huizen en buitenlandse kinderen, die door organisaties als bijv. Pax Kinderhulp naar Nederland gehaald worden.
Bovendien wordt gespeeld voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking, waardoor zij op het niveau van kinderen functioneren.

Geografisch werkgebied

Verreweg de meeste activiteiten vinden plaats in de provincie Noord-Holland. Dit is een logisch gevolg van het bewust beperken van lange reizen om de vrije tijd van de vrijwilligers niet al teveel te belasten.

Inmiddels worden en zijn spellen gespeeld in alle grote kinderziekenhuizen in Nederland ( het Emma Kinder Ziekenhuis in Amsterdam, het Sofia Kinder Ziekenhuis in Rotterdam, het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht en het Juliana Kinder Ziekenhuis in Den Haag) , in diverse academische ziekenhuizen en in regionale ziekenhuizen.
Tevens worden spellen gespeeld op diverse zmlk-en mytylscholen, in Villa Pardoes bij de Efteling, in medische kinderdagverblijven, bij gehandicapten huizen en op vele locaties, waar Pax Kinderhulp organisaties zijn gevestigd.

Aanbod van spellen

De Stichting ontwikkelt regelmatig en in overleg en samenwerking met de zorginstellingen, nieuwe spellen. Deze worden elk jaar met de bestaande spellen aangeboden aan de relaties.  Nieuwe relaties worden of zelf benaderd door de voorzitter van de Stichting, of zij hebben zichzelf aangemeld bij het secretariaat of via de website.
Voordat bij een nieuwe relatie een spel wordt uitgevoerd, legt de voorzitter of een ander bestuurslid een bezoek af om kennis te maken met de organisatie en met de organisatie het aanbod aan spellen van de Stichting te bespreken.
Gedurende het hele jaar kunnen relaties aanvragen doen voor de spellen.

Vrijwilligersbeleid

Voor de uitvoering van de activiteiten maakt de Stichting gebruik van vrijwilligers. Per 31 december 2016  zijn 57 vrijwilligers actief voor de Stichting. Regelmatig melden zich vrijwilligers aan.
Bij voldoende aanmeldingen wordt eenmaal per jaar een auditie gehouden, waar aangemelde vrijwilligers beoordeeld worden op hun improvisatievermogen. Na een geslaagde auditie wordt aan de kandidaat vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd en na ontvangst daarvan worden ze ingeschreven bij de Stichting.
De vrijwilligers worden jaarlijks middels workshops bijgeschoold in acteer- en improvisatietechnieken.

PR activiteiten

Tot en met 2016 zijn elk jaar publicaties verschenen in de regionale pers.
De publicaties betreffen het geven van ruchtbaarheid aan te organiseren spellen, waarmee gelden worden gegenereerd en het werven van nieuwe vrijwilligers. De PR wordt dan verkregen enerzijds door zelf persberichten in te sturen en anderzijds door een journalist uit te nodigen voor een interview. Alle artikelen worden middels het opgebouwde netwerk met de redacties, kosteloos geplaatst.
Met name de publicaties in het Noord Hollands Dagblad en de Zondagskrant hebben een zichtbaar effect gehad. Bovendien zijn door leden van het bestuur interviews gegeven op de lokale radio en ROB TV.
In 2012 is de website van de Stichting in een nieuw jasje gestoken en in 2013 is de facebook pagina geopend.

Vergoeding onkosten

Alle vrijwilligers (met uitzondering van de bestuursleden) ontvangen een onkostenvergoeding, welke gebaseerd is op de aan de uitvoeringen bestede tijd en welke ligt binnen de fiscale kaders.   Afhankelijk van de bestede tijd wordt een onkostenvergoeding uitbetaald, variërend van € 1,50 tot € 2,50 per uur. De betaalde onkostenvergoeding dient ter dekking van gemaakte reis- en verblijfkosten.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen bestede bestuurstijd. Wel ontvangen zij een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.
Telefoonkosten of andere voor uitvoeringen noodzakelijk te maken kosten worden tegen overlegging van bonnen vergoed.

Bestuurssamenstelling

 Naam Functie Omschrijving
 S. Schoon Voorzitter Leiden van bestuursvergaderingen; opzet en follow up strategie en beleid; representatie van de Stichting, middels contacten met ziekenhuizen en andere medische organisaties, planning en opzet van spellen, planning van vrijwilligers en begeleiding van spellen.
 H. van Leeuwen Secretaris Organiseren en notuleren van bestuursvergaderingen, opzet en follow up strategie en beleid. Opzet en uitvoering van spellen.
 S. Schoon Penningmeester Samenstellen jaarrekening en begroting, opzet en follow up strategie en beleid, samenstellen diversen (overzichten t.b.v. ANBI status etc.)
 M. Mooij  Lid Opzet en follow up strategie en beleid

Buiten het bestuur zijn diverse vrijwilligers actief als ten behoeve van de redactie van de Nieuwsbrief, onderhoud van de website en van de facebook pagina, realiseren van de PR, maken van spelattributen, coordinator voor de vrijwilligers, buddy voor de vrijwilligers, coördinator voor de opleiding van vrijwilligers en administratie, opzetten en bouwen van decors voor spellen.

Uitgevoerde activiteiten in de afgelopen jaren 2016 en 2015

In 2016 zijn 35 kinderactiviteiten uitgevoerd en in 2015:40.
Dit betreffen het organiseren en uitvoeren van interactieve kinderspellen met vrijwilligers/acteurs in rollen als piraat, tovenaar, fee, kabouter, heks, muzikant, Sinterklaas, Zwarte Piet, clown etc.

In 2015 zijn een tweetal nieuwe activiteiten/spellen geintroduceerd: het handpoppenspel ten behoeve van kinderen, die in het ziekenhuis verblijven en het faciliteren van huifbedrijden en paardrijden voor kinderen met een (meervoudige) beperking. Op maandelijkse basis komen poppenspeelsters van de Stichting bij de kinderen in het Medisch Centrum Alkmaar en in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.                       Het huifbedrijden wordt aangeboden bij de Stichting Dupla in Barsingerhorn en met ingang van het jaar 2016 ook bij de Manege Zonder Drempels in Bennekom. De spellen zijn uitgevoerd voor diverse vestigingen Pax Kinderhulp, diverse ZMLK en mytylscholen, de Prof. van Gilseschool,Villa Pardoes, het Colombinehuis, St. Tjernobyl Holten, de Coenstad Rollies, Stichting Parlan, de Hartekamp groep, Esdege Reigersdaal, Leekerweide, St. Christophorus etc.

Het om niet uitlenen van aan de Stichting geschonken kunstwerken aan alle relaties, maar met name zorginstellingen, waar kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, verblijven. De kunstwerken kunnen de veelal kale gangen mooi opfleuren. Voorts worden om niet wissellijsten aangeboden, waarmee de clienten met een beperking hun eigen kunstwerken kunnen inlijsten.

Het sponsoren van het Beter Boek voor het Flevoziekenhuis, het Emma Kinderziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar.

Enkele PR activiteiten in het kader van het bieden van ondersteuning aan een sponsor van de Stichting.

In het verslagjaar 2016 uitvoeren van 2 (2015: 3) fondsenwervende activiteiten om geld te genereren voor de financiering van de kinderspellen en andere kosten van de Stichting. In 2012 is gestart met de organisatie en uitvoering van de collecte voor Jantje Beton. De collecte is tot en met 2015 door de Stichting georganiseerd.

In 2012 heeft een redesign plaats gevonden van de website, waarop de spellen en het logo van de Stichting op een frisse en vrolijke wijze worden gepresenteerd.

Jaarverslag

In de bijlagen zijn het jaarverslag en de toelichting daarop opgenomen. De jaarverslagen worden gecontroleerd door C.van Eijs RA van Fair Numbers en voorzien van een beoordelingsverklaring.