ANBI

Organisatie

  • Stichting Samen Spelen
  • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 816790656
  • Post- en bezoekadres: Molenbuurt 17, 1921 CS Akersloot
  • Telefoonnummer: 0251 317432
  • Email: zie contactpagina

Doel, missie en bestaansredenen

  • Artikel 2 van de statuten: “De stichting heeft ten doel: het geven van vermaak en ontspanning aan zieke, lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen, alsmede het financieel of anders ondersteunen van verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
  • De hieraan ten grondslag liggende gedachte is dat ontspanning, humor en welbehagen bijdragen aan het genezingsproces. Voor langdurig lichamelijk- en verstandelijk beperkte mensen kunnen de activiteiten een positieve bijdrage vormen voor de kwaliteit van leven.
  • De activiteiten worden voor de doelgroep kosteloos uitgevoerd. Ook worden geen reiskosten of anders in rekening gebracht. De Stichting zal de voor de uitvoering benodigde geldmiddelen genereren uit activiteiten voor volwassen en gezonde mensen via feesten en spellen. Aanvullend worden fondsenwervende activiteiten opgezet, als deelname aan de Vriendenloterij, organisatie collecte Jantje Beton, presentaties bij diverse verenigingen en het werven van donateurs of eenmalige giften.

Beleidsplan (op hoofdlijnen)

Doelgroep

De doelgroep van de Stichting betreft zieke kinderen in ziekenhuizen of in medische kinderdagverblijven en buitenlandse kinderen, die door organisaties als bijv. Pax Kinderhulp naar Nederland gehaald worden.
Bovendien wordt gespeeld voor kinderen en volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

Geografisch werkgebied

Verreweg de meeste activiteiten vinden plaats in de provincie Noord-Holland. Dit is een logisch gevolg van het bewust beperken van lange reizen om de vrije tijd van de vrijwilligers niet al teveel te belasten.

Tot nu toe zijn er spellen gespeeld in alle grote kinderziekenhuizen in Nederland ( het Emma Kinder Ziekenhuis in Amsterdam, het Sofia Kinder Ziekenhuis in Rotterdam, het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht en het Juliana Kinder Ziekenhuis in Den Haag) , in diverse academische ziekenhuizen en in regionale ziekenhuizen. Sinds 2018 wordt er op maandelijkse bais een bezoek gebracht aan het NWZ Alkmaar en het Rode kruis Ziekenhuis in Beverwijk, waar een handpoppenspeler met een handpop langs de patientjes in de bedden gaat om een praatje met ze te maken.
Tevens worden spellen gespeeld op diverse zmlk-en mytylscholen, in Villa Pardoes bij de Efteling, in medische kinderdagverblijven, bij gehandicapten huizen en op vele locaties, waar Pax Kinderhulp organisaties zijn gevestigd.

Gedragscode

In 2019 heeft het Bestuur van de Stichting een gedragscode opgesteld, welke is kenbaar gemaakt aan de vrijwilligers en welke in op de website en in een Nieuwsbrief op de website van de Stichting is geplaatst. De Stichting wil hiermee uitdragen dat ze van vrijwilligers geen grensoverschrijdend gedrag accepteert en dat er voor alle situaties, die vragen oproepen,  een vertrouwenspersoon aanwezig is. het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon is vermeld in de code.

Aanbod van spellen

De Stichting ontwikkelt regelmatig en in overleg en samenwerking met de zorginstellingen, nieuwe spellen. Deze worden elk jaar met de bestaande spellen aangeboden aan de relaties.  Nieuwe relaties worden of zelf benaderd door de Stichting, of zij hebben zichzelf aangemeld bij het secretariaat of via de website.
Voordat bij een nieuwe relatie een spel wordt uitgevoerd, legt de voorzitter of een ander bestuurslid een bezoek af om kennis te maken met de organisatie en met de organisatie het aanbod aan spellen van de Stichting te bespreken.
Gedurende het hele jaar kunnen relaties aanvragen doen voor de spellen.

Taken en werkwijze

Het Bestuur heeft de voorzitter het mandaat gegeven voor het leiden van de operationele activiteiten. Deze activiteiten betreffen onder meer het leggen en onderhouden van contacten met de doelgroep, het opzetten en inplannen van activiteiten en vrijwilligers, het voeren van de administratie en eventueel het begeleiden van de spellen.  Binnen de groep vrijwilligers fungeren diverse personen als coordinator op de gebieden PR (persberichten, facebook en instagram), Kerstactie, Maken van spelattributen, Begeleiden van kinderspellen en Redactie van de Nieuwsbrief.

 

Vrijwilligersbeleid

Voor de uitvoering van de activiteiten maakt de Stichting gebruik van vrijwilligers. Per 31 december 2022  zijn 46 vrijwilligers actief voor de Stichting. Regelmatig melden zich vrijwilligers aan.
Bij voldoende aanmeldingen wordt eenmaal per jaar een auditie gehouden, waar aangemelde vrijwilligers beoordeeld worden op hun improvisatievermogen. Na een geslaagde auditie wordt aan de kandidaat vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd en na ontvangst daarvan worden ze ingeschreven bij de Stichting.
De vrijwilligers krijgen eerst een basistraining om zich de vaardigheden in de diverse spellen eigen te maken. Daarna worden ze jaarlijks middels workshops bijgeschoold in acteer- en improvisatietechnieken.

PR activiteiten

Tot en met 2019 zijn jaarlijks publicaties verschenen in de regionale pers.
De publicaties betreffen het geven van ruchtbaarheid aan de activiteiten van de Stichting, aan de spellen en het werven van nieuwe vrijwilligers. De PR wordt dan verkregen enerzijds door zelf persberichten in te sturen en anderzijds door een journalist uit te nodigen voor een interview. Alle artikelen worden middels het opgebouwde netwerk met de redacties, kosteloos geplaatst.
Met name de publicaties in het Noord Hollands Dagblad en de Zondagskrant hebben in de beginjaren een zichtbaar effect gehad. Voorts zijn door leden van het bestuur interviews gegeven op de lokale radio-omroepstations en ROB TV.

Regelmatig heeft en zal de Stichting zich presenteren op jaarmarkten in de regio, om aldus de naamsbekendheid van de Stichting te promoten. Als "bijvangst" kunnen soms nieuwe vrijwilligers of donateurs worden ingeschreven.

In 2018 is door TV IJmond een film gemaakt van de activiteiten van onze handpoppenspeelster J. Cheour in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Door de voorzitter S. Schoon is daarin een uitleg gehgeven over de activiteiten van de Stichting. De film is te vinden op de website van de Stichting.

 

Vergoeding onkosten

Alle vrijwilligers (met uitzondering van de bestuursleden) ontvangen een onkostenvergoeding, welke gebaseerd is op de aan de uitvoeringen bestede tijd en welke ligt binnen de fiscale kaders.   Afhankelijk van de bestede tijd wordt een onkostenvergoeding uitbetaald, variërend van € 1,50 tot € 2,50 per uur. De betaalde onkostenvergoeding dient ter dekking van gemaakte reis- en verblijfkosten.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen bestede bestuurstijd. Wel ontvangen zij een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.
Telefoonkosten of andere voor uitvoeringen noodzakelijk te maken kosten worden tegen overlegging van bonnen vergoed.

Bestuurssamenstelling

 Naam Functie Omschrijving
 S. Schoon Voorzitter Leiden van bestuursvergaderingen; opzet en follow up strategie en beleid; representatie van de Stichting, middels contacten met ziekenhuizen en andere medische organisaties, planning en opzet van spellen, planning van vrijwilligers en begeleiding van spellen.
     
     
 M.Mooij Secretaris Organiseren en notuleren van bestuursvergaderingen, opzet en follow up strategie en beleid. Opzet en uitvoering van spellen.
 S. Schoon Penningmeester Samenstellen jaarrekening en begroting, opzet en follow up strategie en beleid, samenstellen diversen (overzichten t.b.v. ANBI status etc.)

 

J. Cheour

 

Lid

 

Vrijwilligersbeleid

Buiten het bestuur zijn diverse vrijwilligers actief als ten behoeve van de redactie van de Nieuwsbrief, onderhoud van de website, onderhoud van de facebook pagina en van de instagram account, opstellen van krantenartikelen en contact houden met de redacties, maken van spelattributen, uitjes voor vrijwilligers, coördinator voor de opleiding van vrijwilligers, administratie en opzetten en bouwen van decors voor spellen.

Uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar 2022 

Normaal gesproken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:  Op maandelijkse basis gaat een handpoppenspeler naar het Noord West Ziekenhuis in Alkmaar en een andere speler naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk om aldaar de zieke kinderen in hun bedden te vermaken met Tessa en Jip, de handpoppen. Voorts favciliteert en betaalt de Stichting het huifbedrijden voor kinderen en volwassen met een beperking. Het huifbedrijden wordt uitgevoerd bij de Stichting Dupla in Barsingerhorn en de Manege Zonder Drempels in Bennekom. Bovendien worden op aanvraag interactieve spellen uitgevoerd met vrijwilligers in  rollen als piraat, clown, boef, tovenaar, fee, hekss, kabouter, en de wandelende poppen MUP en AP. Een moordspel voor kinderen behoort ook tot de mogelijkheden. Ook verzorgt de Stichting op verzoek het Sinterklaasfest met diverse Pieten.

In 2022 konden net als in het voorgaande jaar als gevolg van de COVID contact beperkingen maar een beperkt aantal activiteiten worden uitgevoerd. Dit waren de poppenpraatjes in de ziekenhuizen in Alkmaar en Beverwijk. Het poppenpraatje bleek ook aan te slaan voor volwassenene met een verstandelijke bepering, zoals bleek in de Harteheem in Heemskerk. Daarnaast is MUP nog aangetreden op het jublieum van de Manege Zonder Drempels en hebben we daar ook een muziekspel uitgevoerd. Voorts hebben we knutselmateriaal en speelgoed geschonken aan de ziekenhuizen in Beverwijk en Alkmaar.  En we hebben 50 huifbedritten voor clienten van de St. Philadelphia Zorg gefaciliteerd en betaald.

 

Jaarverslag 2022

In de bijlagen zijn het verkorte jaarverslag 2022 en de toelichting daarop opgenomen. De jaarverslagen tot en met 2019 zijn gecontroleerd door C.van Eijs RA van Fair Numbers en voorzien van een goedkeurende beoordelingsverklaring. In verband met de drukte bij fair Numbers laten de beoordelingen van de andere jaren nog even op zich wachten.

Tevens opgenomen is een bijlage met het door de Belastingdienst uitgegeven standaard formulier voor ANBI instellingen. Omdat dit formulier niet voldoende ruimte biedt om een toelichting bij de cijfers op te nemen (anders dan platte tekst) hebben wij naast het formulier de gebruikelijke verkorte ciijfers met toelichting opgenomen.